فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیرکبیر اراک (۲۴- ۹۸ )

۰۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۳ کد : ۵۴۶۸ مناقصات
تعداد بازدید:۱۱۳۳۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان آیت اله خوانساری اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  05/06/1398 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز سه شنبه   تاریخ  12/06/1398  
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه :  روز شنبه   تاریخ   23/06/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح یکشنبه   تاریخ  24/06/1398   
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 637.945.363  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات پشتیبانی نظافت بیمارستان امرکبیر اراک


( ۱ )