جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت   

بسمه تعالی

برگزاری کنفرانس گراند راند

به گزارش روابط عمومی مرکز - در روز چهارشنبه   مورخ 30/11/92ساعت 8 صبح کنفرانس گراند راند در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا...طالقانی برگزار خواهد گردید.

برگزاری CASE REPORT

به گـزارش روابط عمومی مرکز -در روز سه شنبـه  24/10/92 ساعت 8:30 صبح جلـسه case reportدر خصوص (post partum hemorrhage) درسالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی ایت ا..طالقانی برگزار می گردد.

برگزاری کنفرانس تومور برد

 به گزارش روابط عمومی مرکز -در روز دوشنبه  27/08/92ساعت 8 صبح کنفرانس تومور برددر سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا... طالقانی برگزار می گردد.
برگزاری کنفرانس گراند راند

به گزارش روابط عمومی مرکز - در روز یکشنبه   مورخ 19/08/92ساعت 8 صبح کنفرانس گراند راند در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا...طالقانی برگزار گردید
برگزاری CASE REPORT

به گزارش روابط عمومی مرکز -در روز دوشنبه 29/07/92ساعت 8:30صبح جلسه case reportدر خصوص ECTOPIC PERGANCYدرسالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا..طالقانی برگزار می گردد.    
برگزاری کنفرانس گراند راند

به گزارش روابط عمومی مرکز - در روز چهارشنبه   مورخ 17/07/92ساعت 8 صبح کنفرانس گراند راند در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا...طالقانی برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس گراند راند

به گزارش روابط عمومی مرکز -در روز سه شنبه مورخ 26/10/91ساعت 8صبح کنفرانس گراند رانددر سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا...طالقانی برگزار می گردد.


برگزاری کنفرانس تومور برد

 به گزارش روابط عمومی مرکز -در روز دوشنبه 25/10/91ساعت 8صبح کنفرانس تومور برد در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی طالقانی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه موربیدیتی

به گزا رش روابط عمومی مرکز -در روز چهارشنبه مورخ 20/10/91ساعت 8صبح جلسه موربیدیتی در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا...طالقانی برگزار می گردد.

برگزاری کنفرانس گراند راند

به گزارش روابط عمومی مرکز - در روز چهارشنبه مورخ 22/09/91ساعت 9 صبح کنفرانسگراند راند در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا...طالقانی برگزار میگردد.


برگزاری جلسه موربیدیتی

به گزا رش روابط عمومی مرکز -در روز چهارشنبه مورخ 15/09/91ساعت 9صبح جلسهموربیدیتی در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا...طالقانی برگزار میگردد.


برگزاری کنفرانس تومور برد


به گزارش روابط عمومی مرکز - در روز چهارشنبه 24/08/91ساعت 8صبح کنفرانس تومور برد در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی طالقانی برگزار می گردد.


برگزاری کنفرانس گراند راند

به گزارش روابط عمومی مرکز - در روز چهارشنبه مورخ 10/08/91ساعت 8 صبح کنفرانس گراند راند در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا...طالقانی برگزار می گردد.برگزاری جلسه موربیدیتی

به گزا رش روابط عمومی مرکز -در روز چهارشنبه مورخ 17/08/91ساعت 8صبح جلسه موربیدیتی در سالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا...طالقانی برگزار می گردد.جلسه موربیدیتی 

درروزچهارشنبه مورخ 19/07/91ساعت 8صبح جلسه موربیدیتی درسالن کنفرانس مرکز درمانی/آموزشی آیت ا...طالقانی برگزارمی گردد .

کلیدواژه :موربیدیتی –طالقانی 

 برگزاری کنفرانس گراندراند
     در روز دوشنبه مورخ 9/5/91 ساعت 8:30 صبح کنفرانس گراندراند در سالن کنفرانس مرکز درمانی/آموزشی آیت ا... طالقانی   برگزار می گردد .

     جلسه موربیدیتی
    در روز چهارشنبه مورخ 18/5/91 ساعت 8:30 صبح جلسه موربیدیتی در سالن کنفرانس مرکز درمانی/آموزشی آیت ا... طالقانی   برگزار می گردد .

    برگزاری کنفرانس تومور برد
   در روز چهارشنبه مورخ 25/5/91 ساعت 9 صبح کنفرانس تومور برد با موضوع کانسر آندومتردر سالن کنفرانس مرکز درمانی/آموزشی آیت ا... طالقانی برگزار می گردد .
جلسه موربیدیتی 
 به گزارش روابط عمومی مرکز - درروز چهارشنبه 15/06/91ساعت 8   جلسه موربیدیتی درسالن کنفرانس مرکز درمانی /آموزشی آیت ا... طالقانی برگزار می گردد.

کنفرانس تومور برد
به گزارش روابط عمومی مرکز - درروز چهارشنبه مورخ 29/06/91ساعت 8 صبح کنفرانس تومور برد با موضوع کانـسر سرویکس درسالن کنفرانس مرکز درمانی/آموزشی آیت ا... طالقانی برگزار می گردد.

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved