چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت<span style="font-size: large">&nbsp;&nbsp; فرم های خام</span>
فايلها
Book1.xlsx 9.591 KB
Book2.xlsx 8.507 KB
اطلاعات پروانه هاي ساخت.zip 24.606 KB
تعهد محضري رعايت فاصله از مراکز آلاينده.docx 11.453 KB
تعهد نامه محضري ظرفيت خالي.pdf 128.32 KB
تعهدنامه محضري بسته بندي بالکفراورده هاي آرايشي و بهداشتي.jpg 11.35 MB
تعهدنامه محضري ليبل گذاري.pdf 127.738 KB
تعهدنامه نشانگر رنگي تغذيه اي.docx 15.885 KB
راهنماي نحوه تهيه نقشه واحد توليدي.pdf 70.337 KB
طرح پايش ليبل گذاري .zip 117.595 KB
فرم پرسش نامه محضري مسئول فني و مدير عامل.jpg 424.303 KB
فرم تعهدنامه محضري مدير عامل و مسئول فني.jpg 434.251 KB
فرم شماره 1.docx 22.918 KB
فرم قرارداد استخدامي مسئولين فني کارگاهها و کارخانجات صنايع غذايي.rar 3.73 MB
فرم مربوط به صدور و يا عدم صدور مجوز مصرف مواد اوليه وارداتي .docx 16.533 KB
فرم+سه+برگي.docx 21.066 KB
گواهي بهداشت محصولات کشاورزي.doc 34.816 KB
گواهي بهداشت محموله اي براي فراورده هايي که پروانه بهداشتي ساخت جهت صادرات دارند .docx 42.379 KB
گواهي بهداشت محموله اي براي فروارده هايي که پروانه بهداشتي توليد (ساخت- توليد قراردادي- شناسه نظارت کارگاهي) دارند.docx 43.637 KB
گواهي بهداشت محموله اي فراورده هاي آرايشي و بهداشتي.docx 43.535 KB
گواهي بهداشت مدت دار براي فرآورده هايي که پروانه بهداشتي ساخت (جهت صادرات) ( توليد قراردادي جهت صادرات)، دارند.docx 40.989 KB
گواهي بهداشت مدت دار محصولات آرايشي و بهداشتي .docx 238.199 KB
گواهي3 بهداشت مدت دار براي فرآورده هايي که پروانه بهداشتي (ساخت، توليد قراردادي، شناسه نظارت ) دارند.docx 238.37 KB
بیشتر
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved