جمعه 25 آبان 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنام دانشگاه ها و مراکز

آدرس الکترونیکی

دانشگاه اراک http://www.araku.ac.ir/
دانشگاه ارومیه  http://www.urmia.ac.ir/
دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir/
 دانشگاه ایلام http://www.ilam.ac.ir/
دانشگاه تبریز    http://www.tabrizu.ac.ir/
دانشگاه تهران http://www.ut.ac.ir/
دانشگاه زنجان http://www.znu.ir/
دانشگاه سمنان

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان http://www.usb.ac.ir
دانشگاه شاهرود http://www.shahrood.ac.ir
دانشگاه شهرکرد http://www.sku.ac.ir
دانشگاه شیراز http://www.shirazu.ac.ir/
دانشگاه کاشان http://www.kashanu.ac.ir/
دانشگاه کیش http://www.kishuniv.com
دانشگاه گرگان http://www.gau.ac.ir/
دانشگاه گیلان http://www.guilan.ac.ir/
دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir/
دانشگاه هرمزگان http://www.hormozgan.ac.ir/
دانشگاه یزد http://www.yazduni.ac.ir
دانشگاه الزهرا http://www.azzahra.ac.ir/
دانشگاه امام صادق http://www.isu.ac.ir/
دانشگاه بوعلی سینا همدان http://www.basu.ac.ir
دانشگاه بین المللی امام خمینی http://www.ikiu.ac.ir/
دانشگاه بین المللی چاه بهار http://www.iuc.ac.ir/
دانشگاه پیام نور  http://www.pnu.ac.ir/
دانشگاه تربیت مدرس http://www.modares.ac.ir/
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان http://www.azaruniv.edu/
دانشگاه تربیت معلم سبزوار http://www.sttu.ac.ir/
دانشگاه جامع علمی کاربردی http://www.itrws.com/
دانشگاه شهید باهنر کرمان http://www.uk.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران http://www.cua.ac.ir
دانشگاه شیخ مفید http://www.mofidu.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیر کبیر http://www.aku.ac.ir
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی http://www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف http://www.sharif.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند تبریز http://www.sut.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی http://www.atu.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت http://www.iust.ac.ir
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی http://www.uswr.ac.ir/
دانشگاه فردوسی مشهد http://www.um.ac.ir/
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved