English خانه تماس با ما نقشه سایتبهداشت محیط:فرم گزارش سنجش نمکهای خوراکی مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد غذایی توسط کیت یدسنج
کد کاربری
رمز عبور

نام و نام خانوادگی
نام مرکز
سال و ماه
اماکن
تعداد مراکز موجود
تعداد مراکز بازدید شده
تعداد مراکزی که نمک یددارتصفیه شده یاشستشوشده دارد
تعدادمراکزی که نمک یددارتصفیه شده یاشستشوشده ندارد
تعداد موارد نمک فاقد ید
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved