چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت مهندس حسن عالیخانی رئیس اداره فنی و نظارت دانشگاه :
پست سازمانی : کارشناس ساختمان
رئوس شرح وظایف :                  
1-هماهنگی کلیه برنامه های اجرایی و مطالعاتی پروژه ها
2- بررسی و اعلام نظر در خصوص نقشه های تهیه شده
3- نظارت عالیه بر کلیه پروژه های تحت نظارت اداره فنی و نظارت
4- شرکت در کمیسیونهای مربوط به اداره فنی و و شرکت در جلسات
5- تنظیم برنامه های مالی و اداری و نظارت در اجرای آن
6- ایجاد هماهنگی در اجرای طرحهای در دست اجرا
7- پیگیری و تلاش در جهت تامین اعتبار پروژه ها و تبادل موافقت نامه هامهندس مرتضی حسین آبادی
پست سازمانی : کارشناس ساختمان
رئوس شرح وظایف :
1- بررسی و تهیه نقشه های اجرایی ، کنترل دفتر چه محاسبات                                                                           
2- تهیه و تنظیم برآورد مالی پروژه های تحت نظارت
3- نظارت برکلیه مراحل اجرایی پروژه های احداثی ، تکمیلی   تعمیراتی
4-رسیدگی به صورت وضعیتها درپروژه های پیمانی
5- رسیدگی به اسناد هزینه در پروژه های امانی          

6-نظارت بر چگونگی نگهداشت ساختمانهاو ارائه گزارش از نیازهای واحدها
                                                    
مهندس علی محمد سیفی

پست سازمانی : کارشناس ساختمان
رئوس شرح وظایف :

پست سازمانی :کارشناس ساختمان
1-بررسی و تهیه نقشه های اجرایی ، کنترل دفتر  محاسبات                                                                            
2- تهیه و تنظیم برآورد مالی پروژه های تحت نظارت
3- نظارت برکلیه مراحل اجرایی پروژه های احداثی ، تکمیلی   تعمیراتی
4-رسیدگی به صورت وضعیتها درپروژه های پیمانی
5-رسیدگی به اسناد هزینه در پروژه های امانی
6-نظارت بر چگونگی نگهداشت ساختمانهاو ارائه گزارش از نیازهای واحدها
 
مهندس مریم چقایی
پست سازمانی : کارشنا س برق
رئوس شرح وظایف :


1-   تهیه طرح پروژه های تاسیسات برقی
2-   برآورد مالی تاسیسات برقی پروژه ها
3-  نظارت بر تاسیسات برقی کلیه پرو های احداثی ، تکمیلی و تعمیراتی
4-  نظارت بر نگهداشت ، تاسیسات برقی کلیه ساختما ن
5-  شرکت در کمیسیونهای فنی      
 
مهندس علیرضا قنبری 
پست سازمانی : کارشناس تاسیسات
رئوس شرح وظایف :


1-   تهیه طرح پروژه های آب و فاضلاب
2- برآورد مالی تاسیسات مکانیکی پروژه ها
3- نظارت بر تاسیسات مکانیکی کلیه پروژه های احداثی ، تکمیلی و تعمیراتی
4-  نظارت بر نگهداشت ، تاسیسات کلیه ساختمانها 
5-  رسیدگی بر صورت وضعیتها و اسناد ارسالی واحدها
6-   شرکت در کمیسیونهای فنی
 l
مهندس شهین امین

پست سازمانی:کارشناس ارشد معماری

رئوس شرح وظایف
     
1- تهیه و طراحی نقشه های معماری جهت کلیه فضاهای درمانی

2- نظارت بر اجرای طرحهای معماری پروژه های در دست اجرا
3- بررسی و اصلاح طرحهای معماری ارسالی مهندسین مشاور

4- تهیه نقشه های اجرایی معماری

5- بررسی و تهیه صورت وضعیتهای ارسالی

6-تهیه طرح جامع فضاهای درمانی ، آموزشی و بهداشتی
 


مهندس ایمان گیلی
پست سازمانی : کارشناس ساختمان
رئوس شرح وظایف :


1- کنترل پروژه

2- متره و برآورد

3- رسیدگی به صورت وضعیت
4- نظارت بر کلیه مراحل اجرایی پروژههای احداثی،تکمیلی وتعمیراتی

5- بررسی نقشه های اجراییفکنترل دفترچه محاسبات

 
 
 
 
سرکار خانم اکرم اسدی
پست سازمانی :مسئول امور قراردادها
رئوس شرح وظایف :
1- همکاری درانجام فرآیند مناقصه ( شامل : دادن آگهی ، دعوت پیمانکاران ، تنظیم شرایط مناقصات با هماهنگی کارشناسان حقوقی ، بررسی نتایج مناقصه ، اعلام برنده مناقصه و....)
2-  همکاری در انجام ماموریتهای درون شهری گروه فنی و نظارت
3-  همکاری در پاسخ به نامه های ارسالی به گروه فنی و نظارت
4- تنظیم کلیه صورت وضعیتهای اداره فنی و نظارت
5- نجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق 
                                                                                                                                                           
مهندس احسان خدارحمی
پست سازمانی :کارشناس ساختمان
رئوس شرح وظایف :

1-بررسی و تهیه نقشه های اجرایی ، کنترل دفتر چه محاسبات                                                                           
2- تهیه و تنظیم برآورد مالی پروژه های تحت نظارت
3- نظارت برکلیه مراحل اجرایی پروژه های احداثی ، تکمیلی   تعمیراتی
4-رسیدگی به صورت وضعیتها درپروژه های پیمانی
5-رسیدگی به اسناد هزینه در پروژه های امانی                                                                                                 
6-نظارت بر چگونگی نگهداشت ساختمانهاو ارائه گزارش از نیازهای واحدها
 
 
 
 
 
 
  
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved