سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتSkip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse دانشکده پرستاری و مامایی اراکدانشکده پرستاری و مامایی اراک
صفحه اصلی
Collapse اطلاعات دانشکدهاطلاعات دانشکده
معرفی دانشکده
Collapse رئیس دانشکدهرئیس دانشکده
معرفی رئیس دانشکده
مسئول دفتر ریاست
برنامه راهبردی
Collapse واحد آموزشواحد آموزش
مسئول آموزش دانشکده
کارشناسان آموزش
شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی
شرح وظایف کارشناس آموزش بالینی
رشته کارشناسی پرستاری
رشته کارشناسی مامایی
رشته کارشناسی اتاق عمل
رشته کارشناسی ناپیوسته فوریت ها
آمار دانشجویی
Collapse فرایندهای آموزشیفرایندهای آموزشی
روش کار و فرایندهای آموزشی
فلوچارت فرایندهای آموزشی
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکدهشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
معاون آموزشی دانشکده
اعضای شورای آموزشی
شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده
معاون پژوهشی دانشکده
اعضای شورای پژوهشی دانشکده و برنامه شورا
شرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده
کارشناس پژوهش
اولویت های پژوهشی دانشکده
فرایند گردش کار و تصویب طرح تحقیقاتی
طرح های پژوهشی دانشکده (غیر فعال)
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
گروه پرستاری فن، داخلی - جراحی، ویژه
گروه مامایی
گروه بهداشت، روان ، مدیریت
گروه کودکان و مادران و نوزادان
گروه اتاق عمل
گروه فوریت ها
برنامه کاری اساتید
ایمیل اساتید
Collapse طرح درس گروه های آموزشیطرح درس گروه های آموزشی
طرح درس گروه فن داخلی جراحی ویژه
طرح درس گروه مامایی
طرح درس گروه بهداشت روان مدیریت
طرح درس گروه کودکان و مادران و نوزادان
طرح درس گروه اتاق عمل
طرح درس گروه فوریت ها
Collapse واحد تحصیلات تکمیلیواحد تحصیلات تکمیلی
مسئول تحصیلات تکمیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
اعظای شورای تحصیلات تکمیلی
وظایف شورای تحصیلات تکمیلی
فرم های مورد نیاز ( تحصیلات تکمیلی )
پایان نامه ها ( کلیه رشته های ارشد)
مصوبات و آیین نامه های واحد تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه ها ( کارشناسی ارشد )
برنامه امتحانی کلیه رشته ها
آمار و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد (کلیه رشته ها)
Collapse رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژهرشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه
برنامه ترم کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
طرح درس اساتید کارشناسی ارشد پرستاری
عناوین پایان نامه ها و اساتید راهنما و مشاور
صفحه آماده درج اطلاعات
Collapse کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحیکارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
برنامه ترم کارشناسی ارشد داخلی جراحی
کارشناسی ارشد داخلی جراحی طرح درس
کارشناسی ارشد داخلی جراحی پایان نامه ها
صفحه آماده درج اطلاعات
Collapse کارشناسی ارشد پرستاری کودکانکارشناسی ارشد پرستاری کودکان
برنامه ترم کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
Collapse کارشناسی ارشد مشاوره ماماییکارشناسی ارشد مشاوره مامایی
برنامه ترم کارشناسی ارشد مشاوره مامایی
طرح درس کارشناسی ارشد مشاوره مامایی
عناوین پایان نامه ها و اساتید راهنما و مشاور کارشناسی ارشد مشاوره مامایی
صفحه آماده درج اطلاعات
صفحه آماده درج اطلاعات
Collapse واحد اساتید مشاورواحد اساتید مشاور
مسئول اساتید مشاور
آیین نامه استاد مشاور
فرمهای مشاوره اساتید مشاور
اساتید مشاور گروه ها
معرفی استادمشاور
شرح وظایف استاد مشاور تحصیلی
Collapse دفتر توسعه آموزشدفتر توسعه آموزش
مدیر دفتر توسعه آموزش
معرفی دفتر توسعه آموزش
اعضا دفتر توسعه آموزش
کارشناس دفتر توسعه آموزش
آیین نامه دفتر توسعه آموزش
اساسنامه دفتر توسعه آموزش
قوانین و آیین نامه ها ی آموزشی دانشکده
فرایند اعمال تغییرات در اهداف و رسالت ها
کارگاه های دانشجویی (دفترتوسعه آموزش)
فرم های طرح درس دفتر توسعه
Collapse آیین نامه ها و فرمهاآیین نامه ها و فرمها
آیین نامه های آموزشی هیئت علمی
آیین نامه های پژوهشی هیئت علمی
آیین نامه های آموزشی دانشجویان
آیین نامه های اداری
فرم های خام ( اساتید )
فرم های خام ( دانشجویان)
تقویم آموزشی
لینک های مفید دانشکده های پرستاری دانشگاه ها
نمایش فیلمهای فوریتهای پزشکی
فرم نظرات و پیشنهادات ساب پرتال پرستاری
Collapse بانک اطلاعاتی ماماهای استانبانک اطلاعاتی ماماهای استان
فرم پرستاری
بانک اطلاعاتی ماما
ویرایش اطلاعات ماما
ثبت نام ماما
رمز ورود
نقشه سایت
تماس با ما
تستی گزارشات
Collapse صفحات آماده درج اطلاعاتصفحات آماده درج اطلاعات
فلوچارت 7
فلوچارت 8
فلوچارت 9
فلوچارت 10
فلوچارت 11
صفحه آماده درج اطلاعات
صفحه آماده درج اطلاعات
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved