جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت        اینجانب ......................... فرزند ......................... کدملی ....................... اصالتاً بدین وسیله با علم و اطلاع از اینکه عدول از گذشت مسموع نیست  اقرار می نمایم نسبت به شکایت خود علیه ......................................... در خصوص پرونده کلاسه .............................. مورخ ....................... صادره از شعبه ........... گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده و رضایتم حاصل است . هم چنین نامبرده می تواند با ارائه این سند نسبت به تقاضای مختومه شن پرونده و موقوفی تعقیب و مجازات از هر حیث اقدام نماید و اینجانب نسبت به آن ادعا و اعتراضی ندارم .
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved