سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت حفاظت اسناد
 واحدحفاظت اسناد یکی از ارکان حراست دانشگاه می باشد که وظیفه آن حفاظت از اسناد ومدارک محرمانه دانشگاه بوده که یکی از کارهای مهم این واحدطراحی و اجرای سیستم جامع امنیت اطلاعات می باشد برخی ازوظایف این واحد به شرح زیر است.
 
•   طبقه ‏بندى اسناد و مدارک بر حسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند.
•   ایجاد بایگانى منظم موضوعى و پرسنل و تعیین چگونگى نگهدارى و حراست از اسناد.
•   برنامه ‏ریزى و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتى اسناد طبقه ‏بندى شده.
•   استقرار سیستم مناسب جهت حراست وحفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سؤالات.
•   تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه ‏بردارى نامه ‏هاى طبقه ‏بندى شده، دستورالعمل‏ها با نظر مسؤول مستقیم.
•   انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیرى از افشاء غیر مجاز مذاکرات و صورت جلسه ‏ها.
•   تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانى، ارسال مراسلات و گردش اسناد.
•   دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصلهاز سازمانهاى مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط.
 
یک راهکارامنیتی:
برای حفاظت بشترتمام اسناد Word را تبدیل کنید
 
سـنـدعبارت است از هر جسم ، وسیله و مدرکى که اطلاعات و مطالبى را بازگو و یا ارائه دهد؛مانند: اقسام نوشته ها، فیلمها، نقشه ها، کروکى ها و... .
اخـبـار و اطـلاعـاتکه بـه صورت اسناد طبقه بندى شده درآمده ، یکى از مهمترین مقاصد اصلى عـوامـلنفوذى و جاسوسى دشمن به شمار مى آید که باید جهت ناکام گذاشتن جاسوسان دشمن ، دستبه اقدامات پیشگیرانه زد و اسناد را از دسترس ‍ آنان دور داشت ، یا بدرستى از آنهاحفاظت کرد و یا آنـهـا را مـحـو و نابود ساخت
اقسام سند:
سند به چهاردسته به ترتیب زیر به منظور حفظ و جلوگیرى از افشا شدن ، طبقه بندى مى شود:
1 ـبکلى سرّى
2 ـ سرّى
3 ـخیلى محرمانه
4 ـمحرمانه
شیوه هاى حفظ اسناد
• حـفـاظـت فـیزیکى اسناد؛اسناد طبقه بندى شده بخصوص خیلى محرمانه به بالا باید در مـکانـى نـگهدارى شود کهامکان تاءمین حفاظت فیزیکى و گذاشتن نگهبان ، وجود داشته باشد و بـه هیچ عنوان ،بدون مراقب رها نشود و در هر رده ، فردى مورد اعتماد و آموزش دیده ، مسؤ ولیت حفاظتو نظارت بر نگهدارى و تکثیر و نسخه بردارى و ... اسناد را عهده دار خواهدبود.
• تـعـیین طـبـقـه بـنـدى ؛ پـس ازتـهـیه هـر سـنـد، طـبـقـه بـنـدى آن الزامـى اسـت و در انـتـقـال به رده هاىپایین تر، میزان دسترسى به آن را باید تعیین کرد و افرادى که مجازند به آن دسترسىپیدا کنند، باید مشخص شوند.
ـ دقـت در ارسـال اسـنـاد طـبـقـه بـنـدى شـده ؛ درحـمـل یا ارسـال اسـنـاد طـبـقـه بـنـدى شـده بـا تـوجـه بـه نـوع طـبـقـه بـنـدىنـکات زیر قابل توجه است:
ـ اسـنـاد در پـاکتـهـاى لاک و مـهـر شـده قـرارداده شـود و هـمـراه فـردى صـلاحـیتـدار و مـطـمـئن ارسال شود. البته گاه لازم استبا اسکورت مسلّح انجام گیرد.
ـ ارسال مدارک مطابق آیین نامه مربوطه صورتگیرد.
ـ بـراى حـمـل اسـنـاد طـبـقـه بـنـدى شـده ، حـتـمـاً از کیفـهـاىسـامـسـونـت رمـزى و یا قفل دار محکم استفاده شود و از پوشه و پاکت به تنهایىاستفاده نگردد.
ـ اسـنـاد بـا درخـواسـت تـلفـنـى افـراد نـبـاید ارسـال شـود،بـلکه فـرسـتـنـده مـدارک ، از قبل با کسى که اسناد به دست او خواهد رسید، تماسگرفته و او را در جریان قرار خواهد داد.
ـ از حمل بى مورد اسناد و مدارک به مکانهاى عمومى پرهیز شود.
ـ در حمل اسناد با موتور، کیف حامل اسناد را در جلوىموتور در معرض دید قرار دهید.
 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved