جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


فراخوان مناقصه یک مرحله ای واگذاری خدمات نقلیه

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان را به شماره 96-34  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  12/12/1396 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  تاریخ 16/12/1396

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  روزشنبه  تاریخ 26/12/ 1396  ساعت 10:00

زمان بازگشایی پاکت ها :  روزشنبه  تاریخ 26/12/1396  ساعت 12:00   

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved