جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


فراخوان مناقصه یک مرحله ای انجام تعمیرات اساسی اتاق عمل بیمارستان طالقانی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد اجرای تعمیرات اساسی اتاق عمل بیمارستان طالقانی اراک را به شماره ٣۵ -٩۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به را به شرکت ھای پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه ھای مشابه از قبیل احداث بخش ھا یا مراکز درمانی و دارای گواھینامه صلاحیت پیمانکاری ( حداقل رتبه ۵ ابنیه ورتبه ۵ تاسیسات وتجھیزات ) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ھا ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواھد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضای الکترونیکی را جھت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ٢١/١٢/١٣٩۶ می باشد. مھلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا تاریخ ٠٧/٠١/١٣٩٧ ساعت ٠٠:١٩ مھلت زمانی ارائه پیشنھاد قیمت : روزشنبه تاریخ ١٨/٠١ /١٣٩٧ ساعت ٠٠:١٩ زمان بازگشایی پاکت ھا : روز یکشنبه تاریخ ١٩/٠١/١٣٩٧ ساعت ٠٠:١٠ اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ھای الف : آدرس اراک خیابان شھید شیرودی خیابان اعلم الھدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادھا و تلفن ٠٨۶٣٣١٣٠٢۵٢ اطلاعات تماس سامانه ستاد جھت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴١٩٣۴ -٠٢١ دفتر ثبت نام : ٠٨۶٣٣٢۴۵٢۴٨

بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved