تقویم

روز دندانپزشکی (بهداشت دهان و دندان)

۲۳ فروردین ۱۳۹۸


روز جهانی هموفیلی

۲۸ فروردین ۱۳۹۸


روز علوم آزمایشگاهی

۳۰ فروردین ۱۳۹۸


روز جهانی پیشگیری از مالاریا

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


هفته ملی سلامت

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


هفته ملی سلامت

هفته ملی سلامت

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز استاد - معلم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی ماما

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی ماما

روز جهانی ماما

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی تالاسمی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی پارکینسون

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی خانواده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی خانواده

روز جهانی خانواده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی فشار خون

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی فشار خون

روز جهانی فشار خون

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی تیروئید

۰۶ خرداد ۱۳۹۸


روز جهانی بدون دخانیات

۱۰ خرداد ۱۳۹۸


روز جهانی اهداء کنندگان خون

۲۶ خرداد ۱۳۹۸


روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

۰۵ تیر ۱۳۹۸روز مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام

۱۵ تیر ۱۳۹۸


روز جهانی جمعیت

۲۰ تیر ۱۳۹۸


روز طب سنتی

۲۵ تیر ۱۳۹۸


روز جهانی شیر مادر

۱۰ مرداد ۱۳۹۸روز پزشک

۰۱ شهریور ۱۳۹۸


روزکارمند

۰۴ شهریور ۱۳۹۸


روز داروسازی

۰۵ شهریور ۱۳۹۸


روز بهورز

۱۲ شهریور ۱۳۹۸


روز فوریت های پزشکی و اورژانس

۲۶ شهریور ۱۳۹۸