جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشرح وظایف سوپر وایزر آموزشی :

سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی– درمانی، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

·        تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت ،میان مدت، بلند مدت)

·        تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود)

·        اولویت بندی نیازهای آموزشی

·        تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

·        اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

·        تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

·        تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

·        هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

·        پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

·        تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

·        هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

·        پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی

·        همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

·        همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش

·        همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

·        ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه/ پمفلت و(...

·        همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی

·        هدایت وآموزش کارکنان در راستای :

  الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی

  ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

  ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

·        هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

·        هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

·        ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

·        کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

·        کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها

·        ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق:

  - کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

  - بررسی رضایت مندی مددجویان

  - بررسی رضایت مندی کارکنان

·        کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری (در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

·        مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

·        شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری


مطالب آموزشی:

ویروس کرونا

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved