جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت  مسئول حاکمیت بالینی : نعیمه آقابابائی (کارشناس پرستاری)

  مسئول مدیریت ایمنی و مدیریت خطر: معصومه منصوری (کارشناس پرستاری)

 
مسئول ممیزی بالینی: فرانک شمسی (کارشناس مامایی)

  مسئول اعتبار بخشی: منصوره هاشمی (کارشناس پرستاری)

 

  حاکمیت بالینی یعنی انجام دادن کارهای درست به شیوه درست در مکان و زمان درست و برای بیمار مناسب همراه با پیدایش نتیجه درست.

  نظام حاکمیت بالینی، Government Clinical

  حاکمیت بالینی، چارچوبی است که در آن سازمانهای ارائه کننده خدمت در قبال بهبود کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در   خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استاندادهای عالی خدمت می پردازد.

  حاکمیت بالینی چیست؟

·        بهبود کیفیت

·        رهبری

·        عملکرد مبتنی بر شواهد

·        انتشار فعالیت های خوب، ایده ها و نوآوری

·        مدیریت خطا و خطر

·        تشخیص عوارض جانبی

·        درس آموختن از شکایات

·        توجه به عملکرد بالینی

·        برنامه های توسعه حرفه ای

·        داده های با کیفیت و نگهداری سوابق

·        درس آموختن از خطاها

  حاکمیت بالینی یک فرآیند تجسسی و تنبیهی نیست

  حاکمیت بالینی شکل جدیدی از مدیریت بیمارستان نیست

  حاکمیت بالینی یک سیستم جادویی که همه مشکلات را حل کند نیست

  حاکمیت بالینی لیستی از قوانین و مقررات برای پیروی نیست

  محورهای حاکمیت بالینی:

1.     مدیریت خطر

2.     استفاده از اطلاعات

3.     اثربخشی بالینی

4.     تماس با بیمار و جامعه

5.     ممیزی بالینی

6.     مدیریت کارکنان

 7.     آموزش و مهارت آموزیفایلها و فرمها

برنامه عملیاتی سال 1393

فرم رسیدگی به شکایات بیمارستان والفجر تفرش

فرآیند انجام Fmea

فرم ثبت خطا (واحد پرستاری)

فرم ثبت خطا (واحد آزمایشگاه)

فرم ثبت خطا (واحد رادیولوژی)

فرآیند آموزش پرسنل جدیدالورود

فرآیند کاهش خطا

استانداردهای ایمنی بیمار

داروهای پر خطر

فرم خام انجام ممیزی براساس استاندارها و گایدلاین ها

فرم خام برنامه عملیاتی ممیزی داخلی 
 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved