جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


1397/2/18 سه‌شنبه فراخوان مناقصه عمومی تهیه و طبخ غذای بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان والفجر شهرستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادهای مناقصه گران و بازگشایی پاکت ھاازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافتگواھی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ١٧/٠٢/١٣٩٧می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : روز جمعه تاریخ ٢١/٠٢/١٣٩٧

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه: روز دوشنبه تاریخ٣١/٠٢/١٣٩٧

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه تاریخ٠١/٠٣/١٣٩٧

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ھای الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادھا و تلفن ٠٨۶٣٣١٣٠٢۵٢ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴١٩٣۴ -٠٢١ دفتر ثبت نام : ٠٨۶٣٣٢۴۵٢۴٨
بیشتر
نسخه قابل چاپ


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved